Toetredingscriteria asbestdeskundige

De vennootschap/organisatie dient te beschikken over een kwaliteitszorgsysteem cfr. ISO 9001:2015 voor het opmaken van een asbestinventaris of een gelijkwaardig systeem. 

De volgende basisvereisten dienen geborgd te worden:

 • Degelijke kennis omtrent mogelijk asbesthoudende materialen; 
 • Kennis van de Federale en Gewestelijke wetgeving omtrent asbest;
 • Duidelijkheid omtrent de aard van de asbestinventaris;
 • Betrouwbare inspectiemethode;
 • Representatieve bemonstering van asbestverdachte materialen;
 • Veilige bemonsteringsmethode voor uitvoerder en omgeving;
 • Eénduidige methode van risicoanalyse en bepaling van beheersmaatregelen;
 • Degelijke kennis omtrent asbestsaneringstechnieken;
 • Aantoonbare ervaring.   

Daarnaast onderschrijft de vennootschap/organisatie de deontologische code van Fedasbest

Om hogerstaande basisvereisten te borgen dient de vennootschap/organisatie te beschikken over procedures en instructies m.b.t. de volgende processen:

Vereiste Aan te leveren documenten Toetsing
Onafhankelijkheid t.o.v. asbestverwijderings- en/of sloopbedrijvenstatuten• Afwezigheid relatie tussen eigenaars/bestuur kandidaat-lid en asbestverwijderings- en/of sloopbedrijven
Kennis van asbesthoudende materialen, asbestsaneringstechnieken en wetgeving m.b.t. asbest• opleidingsattesten
• toegepaste bekwaamheidscriteria
• Beschikbaarheid interne of externe opleiding uitvoerders onderzoek/studie
• Bijscholingsprogramma
Wijze van uitvoeren inspectie• voorbeeld van asbestinventaris
• verwijzing naar norm of overzicht interne procedures*
• Inspectiemethodiek
• Registratie niet-geïnspecteerde delen
Wijze van bemonstering• voorbeeld van asbestinventaris
• verwijzing naar norm of overzicht interne procedures*
• Methodes van bemonstering
• Instructies m.b.t. aantal te nemen stalen
• Preventiemaatregelen bij bemonstering ter vrijwaring omgeving (geen restrisico)
Analyse van de asbestverdachte materialen• coördinaten van de partner voor asbestanalyse• Samenwerking met in België erkend asbestlabo
Wijze van rapportering• voorbeeld van asbestinventaris
• verwijzing naar norm of overzicht interne procedures*
• Ondubbelzinnige vermelding aard asbestinventaris
• Vermelding van uitvoeringsmodaliteiten
• Methode van RIE
• Methode van bepaling beheersmaatregelen
Ervaring• 5 referenties gedurende de laatste 2 jaar in België• Uitvoering door eigen personeel

*procedures moeten niet integraal toegevoegd worden enkel een overzicht van de proceduretitels.

Kandidaat-leden kunnen een dossier indienen t.a.v. het Bestuursorgaan om lid te kunnen worden. Minstens 3 leden van het Bestuursorgaan zullen het aanvraagdossier onderzoeken en een advies formuleren t.a.v. het Bestuursorgaan. Het kandidaat-lid wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van het onderzoek.

Door zich kandidaat te stellen, accepteren de leden de statuten, het Reglement van Interne Orde en de Deontologische Code.

Leden kunnen hun expertisedomeinen en werkingsgebied zichtbaar maken op de ledenlijst van Fedasbest.

Expertisedomein

 • Erkend asbestlabo – luchtmetingen (groep 2)
 • Erkend asbestlabo – asbestidentificatie (groep 6)
 • Asbestdeskundige – Vlaanderen (nog wettelijk vast te leggen) 
 • Tracimat deskundige
 • Asbestinventarisatie conform Codex, boek VI, titel 3
 • Asbestinventarisatie conform BBHR van 10 april 2008

Geografisch werkingsgebied

 • Gans België
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Vlaams Gewest
 • Waals Gewest