Werkgroep Tracimat

Verantwoordelijke: Steven Meersman (B²ASC)

Bij de opmaak van een sloopopvolgingsplan vormt het identificeren van asbesthoudende materialen een essentieel onderdeel.  Verontreiniging van afbraakmaterialen door asbest tijdens de sloop leidt immers tot ernstige problemen bij het hergebruik van puinfracties.  

Het doel van de werkgroep is in eerste instantie het formuleren en verdedigen van de standpunten van de erkende asbestlaboratoria en asbestdeskundigen bij de bevoegde overheid, de sloopbeheersorgansiatie(s) en andere betrokken organisaties met betrekking tot de opmaak en de inhoud van het SOP en met betrekking tot de uitvoering van de sloopopvolging door een sloopdeskundige (controlebezoek en controleverslag)  overeenkomstig de bepalingen van het Materialendecreet en het Vlarema.

Concrete items die worden behandeld zijn :

  • Verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende spelers binnen het slooptraject
  • Inhoud en kwaliteitsvereisten van het SOP (inclusief asbestinventaris) evenals de criteria voor de beoordeling en  goedkeuring van deze documenten
  • Bepaling van een haalbare kwaliteitsvolle sloopopvolging die voldoende garanties biedt op het bereiken van de doelstellingen van een selectieve sloop  conform de bepalingen van het Materialendecreet en het Vlarema
  • Bepaling van minimaal vereiste staalname- en onderzoeksmethodiek in het kader van sloopinventarisatie
  • Leidraad omtrent toe te passen meet-en analysetechnieken bij luchtmetingen
  • Modernisering van de NBN T96-102 (laatste uitgave dateert al van 1999)
  • Bepaling van de bemonsteringstrategie door het erkend asbestlaboratorium

Leden

Naam Bedrijf
Ingrid ChalmetA&S Stonefish
Peter NagelsOesterbaai
Nick CuypersAbesco
Raoel PeetersAbo / Asper
Tino BraeckmanTranslab
Jan Van BouwelIBEVE