Statuten

TITEL I – NAAM, ZETEL, WEBSITE, E-MAIL, DUUR

NAAM

Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam “Federatie van Erkende laboratoria en deskundigen Asbest” in het Nederlands en “Fédération des Laboratoires Agréés et des expertes d’Amiante” in het Frans, afgekort “FEDASBEST” zowel in het Nederlands als in het Frans. De naam en afkorting van de vereniging mogen in beide of in één van beide talen worden gebruikt.

ZETEL – WEBSITE – MAILADRES

Art. 2. De vereniging heeft haar zetel gevestigd te Auguste Reyerslaan 80, 1030 Schaarbeek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel kan door besluit van het bestuursorgaan naar om het even welk adres in het gerechtelijk arrondissement Brussel worden verplaatst.

Het e-mailadres van de vereniging is: info@fedasbest.be De website van de vereniging is: www.fedasbest.be

Het e-mailadres en de website van de vereniging kunnen door het bestuursorgaan in de statuten worden aangepast.

DUUR

Art. 3. De vereniging wordt opgericht voor onbepaalde tijd en kan te allen tijde ontbonden worden.

TITEL II – DOEL EN VOORWERP

Art. 4. De vereniging streeft een belangeloos doel na en keert, op straffe van nietigheid, rechtstreeks noch onrechtstreek enig vermogensvoordeel uit aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig ander persoon, behalve in dit laatste geval, voor het in de statuten bepaald belangeloos doel.

De vereniging heeft tot doel:

 • Vanuit de ruime expertise en ervaring van haar leden een maatschappelijke rol opnemen in voorlichting, bewustmaking en ondersteuning van alle verschillende belanghebbenden die betrokken zijn bij de asbestproblematiek in de meest ruimte zin van het woord.
 • Bevorderen en verdediging van de belangen van haar leden, en meer specifiek hun activiteiten die betrekking hebben op asbest.

Voorwerp van de vereniging

De vereniging kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van de vermelde statutaire doelstellingen, met inbegrip van commerciële en winstgevende activiteiten waarvan de opbrengsten ten allen tijde volledig zullen worden bestemd in functie van het belangloos doel van de vereniging. Zonder limitatief te zijn, kunnen deze activiteiten bestaan uit:

 • Een platform oprichten waar erkende laboratoria en deskundigen asbest met elkaar in overleg kunnen treden in de ruimste zin van het woord, o.a. het bespreken van dagdagelijkse praktische situaties, overleg plegen omtrent toepasselijke wetgeving, het toepassen van wetgeving in praktijksituaties, etc.
 • Op te treden als gesprekspartner met de wetgever op het gebied van asbestgerelateerde onderwerpen.
 • De vorming van een gemeenschappelijke belangenbasis tegenover overheden en/of instanties en andere belangengroepen.
 • Het informeren van de leden over de ontwikkelingen in het Belgisch en Europees beleid omtrent asbestgerelateerde onderwerpen.
 • De leden te informeren en bij te staan op beroepsgebied door middel van seminaries, opleidingen en dergelijke meer met betrekking tot asbestgerelateerde onderwerpen.
 • Ethiek en goede bedrijfspraktijken ontwikkelen en bevorderen in het kader van asbestgerelateerde onderwerpen.

TITEL III – LEDEN

LIDMAATSCHAP

Art. 5. De vereniging telt minstens vijf effectieve leden met stemrecht op de algemene vergadering. De oprichters zijn de eerste effectieve leden. Met de term ‘lid’ of ‘leden’ doorheen de statuten wordt er verwezen naar de effectieve leden.

De leden van de vereniging zijn rechtspersonen. Zij duiden een vertegenwoordiger aan die bevoegd is om het lid te vertegenwoordigen in haar relatie met de vereniging. Elke wijziging van de vertegenwoordiger wordt door het lid per brief aan het bestuursorgaan meegedeeld.

Art. 6. Het bestuursorgaan houdt op het hoofdkantoor van de vereniging een ledenregister bij. Dit register bevat de naam, de rechtsvorm en het adres van de maatschappelijke zetel van het lid. Bovendien worden alle besluiten tot toelating, ontslag of uitsluiting van leden in dit register ingeschreven door het bestuursorgaan binnen 8 dagen nadat het van de beslissing in kennis is gesteld.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

Art. 7. Elk lid verbindt zich ertoe:

 1. de statuten en het intern reglement na te leven alsook de besluiten van de organen van de vereniging en om de belangen van de vereniging of één van haar organen niet te schaden.
 2. om bij wijziging van hun in het register van de leden opgenomen gegevens, de nieuwe gegevens zonder verwijl kenbaar te maken aan het bestuursorgaan.

TOETREDINGSVOORWAARDEN

Art. 8. Volgende bedrijven, organisaties en zelfstandigen komen in aanmerking voor een lidmaatschap:

 • bedrijven en organisaties die beschikken over een geldige erkenning voor ofwel groep 6 (materiaalanalyses) ofwel groep 2 (luchtmetingen) door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
 • bedrijven, zelfstandigen of organisaties die beschikken over een geldige erkenning als asbestdeskundige door de overheid of certificering als asbestdeskundige door een door de overheid erkende certificeringsinstelling.
 • bedrijven, zelfstandigen of organisaties die beschikken over voldoende aantoonbare deskundigheid in asbestinventarisatie en een voldoende hoge kwaliteitsstandaard, zoals vastgelegd door de vereniging.

Art. 9. Ieder lid beschikt over één stem in de Algemene vergadering.

Art. 10. Ieder bedrijf, organisatie of iedere zelfstandige die lid wenst te  worden  van de vereniging dient een geschreven verzoek te richten aan het bestuursorgaan met vermelding of toevoeging van:

 • naam,
 • rechtsvorm,
 • adres van de maatschappelijke zetel,
 • ondernemingsnummer,
 • kopie van de statuten,
 • minstens één van onderstaande zaken:
  • bewijs van erkenning door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg,
  • certificaat als asbestdeskundige door een door de overheid erkende certificeringsinstelling
  • een gemotiveerd dossier waarin deskundigheid in asbestinventarisatie en voldoende hoge kwaliteitsstandaard worden aangetoond.

Het bestuursorgaan legt de kandidaturen met een gemotiveerd voorstel voor aan de algemene vergadering die met gewone meerderheid beslist over het lidmaatschap. De algemene vergadering beslist soeverein over de al dan niet toetreding van een lid.

Art. 11. Bedrijven die een aanvraag tot erkenning door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg hebben ingediend of die in een traject tot certificering als asbestdeskundige aan het doorlopen zijn, kunnen reeds een verzoek tot lidmaatschap indien conform artikel 10. Er zal echter pas kunnen worden gestemd door de algemene vergadering over het lidmaatschap indien de toetredingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 8, vervuld zijn.

Buitenlandse laboratoria of studiebureaus kunnen eveneens hun kandidatuur indienen om lid te worden van de vereniging, maar enkel en enkel indien de toetredingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 8, vervuld zijn.

BIJDRAGEN

Art. 12. De toetreding van een kandidaat-lid wordt, na goedkeuring van het lidmaatschap door de Algemene vergadering, bevestigd door het betalen van een éénmalige toetredingsbijdrage. Hoeveel de toetredingsbijdrage exact bedraagt, is vastgelegd in het intern reglement maar zij bedraagt in ieder geval maximum 5.000 € .

Daarnaast betalen de leden een jaarlijkse lidmaatschapsbijdrage, waarvan het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering in functie van de effectieve kosten. Zij bedraagt in ieder geval maximum 2.000 €. Het lidgeld telt voor één kalenderjaar (1 januari tot en met 31 december). De hoogte van de lidmaatschapsbijdrage is gelijk voor alle leden.

Door het betalen van de toetredingsbijdrage of het lidgeld wordt het intern reglement aanvaard.

ONTSLAG EN UITSLUITING

Art. 13. Het lidmaatschap eindigt automatisch en met onmiddellijke ingang in het geval dat het lid   niet meer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden zoals beschreven in artikel 8.

Art. 14. Ieder lid heeft ten allen tijde het recht  zich uit de vereniging terug te trekken. Het ontslag  moet per aangetekend schrijven tot het bestuursorgaan van de vereniging gericht worden. Het ontslag heeft onmiddellijke ingang van zodra het bestuursorgaan het aangetekend schrijven heeft ontvangen.

Wordt als ontslagnemend lid beschouwd, elk lid dat zijn lidgeld voor het lopend jaar niet heeft betaald en dat vervolgens na een termijn van zes maanden nog steeds in gebreke blijft om dit lidgeld te betalen na schriftelijke aanmaning tot regularisatie.

Art. 15. Een lid dat de statutaire verplichtingen intern reglement niet naleeft kan als lid uitgesloten worden. Deze uitsluiting geschiedt bij een beslissing van de algemene vergadering die met twee derden meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde leden genomen wordt, en nadat het lid in kwestie mondeling gehoord werd door de algemene vergadering na oproeping per aangetekend schrijven. Een 2/3de aanwezigheids- of vertegenwoordiging is vereist op deze algemene vergadering. Het betrokkene lid kan meestemmen over diens eigen uitsluiting.

Deze beslissing is niet voor beroep vatbaar.

De uitsluiting gaat onmiddellijk en de beslissing wordt via aangetekende brief door de voorzitter kennisgegeven aan het lid.

Art. 16. Het lid, dat om welke reden ook  zijn hoedanigheid van lid verliest, kan geen aanspraak  maken op het vermogen van de vereniging noch op de door hem afgestane voorwerpen of goederen, noch op terugbetaling van de gestorte bijdragen.

TITEL IV –ALGEMENE VERGADERING

SAMENSTELLING

Art. 17. De algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordiger van elk lid van de vereniging en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan. Indien de voorzitter afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een aanwezig lid, aangeduid bij aanvang van de bijeenkomst.

BEVOEGDHEID

Art. 18. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 • de wijziging van de statuten;
 • het benoemen en afzetten van bestuurders en het bepalen van hun bezoldiging, ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 • het benoemen en afzetten van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging;
 • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen, alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
 • de goedkeuring van de jaarrekening en rapporten voorgelegd door het bestuursorgaan en het budget voor het volgende boekjaar.;
 • de beslissingen met betrekking tot het lidmaatschap en lidgeld;
 • de beslissing tot ontbinding van de vereniging;
 • de omzetting van de VZW in een IVZW, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming, of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
 • om een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
 • alle andere bevoegdheden die de wet of de statuten voorschrijven.

BIJEENROEPING

Art. 19. De algemene vergadering  wordt door het bestuursorgaan bijeengeroepen telkens als het  doel of het belang van de vereniging dit vereist.

De algemene vergadering moet ten minste éénmaal per jaar bijeenkomen, en dit in de loop van de eerste zes maanden volgend op de afsluiting van het boekjaar, voor het goedkeuren van de rekeningen van het afgelopen boekjaar, de kwijting van de bestuurders, de goedkeuring van de begroting voor het volgend boekjaar en, in voorkomend geval, de goedkeuring van het verslag van de commissaris over de jaarrekening.

Art. 20. Het bestuursorgaan is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen indien ten minste één vijfde van de leden erom verzoekt. Daartoe moeten deze leden een schriftelijk verzoek richten tot de voorzitter van het bestuursorgaan, met opgave van de agendapunten die ze wensen te bespreken. Het bestuursorgaan is gehouden binnen de 21 dagen in de bijeenroeping te voorzien en de bijeenkomst uiterlijk de veertigste dag na het verzoek te laten plaatsvinden.

Art. 21. Alle leden, bestuurders en eventuele commissarissen worden ten minste 15 dagen vóór de algemene vergadering uitgenodigd op de algemene vergadering. De uitnodiging gebeurt bij gewone post, fax of email en bevat de dag, het uur, de plaats en de agenda van de algemene vergadering.

BERAADSLAGING

Art. 22. Ieder lid heeft het recht deel te nemen aan de algemene vergadering. Hij kan zich bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid (of derde). Een lid kan drager zijn van meer dan één volmacht.

Alle leden hebben gelijk stemrecht, elk lid beschikt over één stem.

Art. 23. Behoudens de gevallen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bijzondere meerderheden bepaalt, kan de algemene vergadering op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum op een eerste vergadering niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda en kan op deze tweede vergadering rechtsgeldig een beslissing worden genomen, indien één derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Art. 24. Behoudens de gevallen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bijzondere meerderheden bepaalt, worden de besluiten genomen bij een gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht door de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden niet als uitgebrachte stem.

BEKENDMAKING

Art. 25. De notulen worden bewaard in een daartoe bestemd register op de zetel van de vereniging alwaar alle leden er kennis van kunnen nemen. Derden hebben geen inzagerecht in de notulen van de van AV.

Aan de leden van de vereniging wordt, binnen een maand na de algemene vergadering, een uittreksel van deze notulen bezorgd. Alle uittreksels en afschriften van de notulen worden geldig ondertekend en voor eensluidend verklaard door de voorzitter van het bestuursorgaan.

Art. 26. Iedere wijziging van de statuten dient gepubliceerd te worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere benoeming en ambtsbeëindiging van een bestuurder of van een commissaris.

TITEL V –BESTUURSORGAAN

SAMENSTELLING

Art. 27. De vereniging wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan bestaande uit minstens 5 bestuurders. Het bestuursorgaan benoemt onder haar leden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Deze functies komen ten einde bij verlies van het

bestuurdersmandaat, kunnen ten allen tijde door het bestuursorgaan worden ingetrokken en kunnen vrijwillig opgegeven worden door een schrijven te richten aan het bestuursorgaan.

BEVOEGDHEID

Art. 28.  Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en beschikt over alle bevoegdheden   die niet door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of door deze statuten exclusief zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan heeft onder andere de volle bevoegdheid voor het stellen van alle handelingen van bestuur en handelingen van beschikking, het optreden in rechte voor de vereniging als eiser of verweerder in alle rechtsgedingen.

VERTEGENWOORDIGING – BIJZONDERE VOLMACHTEN – DAGELIJKS BESTUUR

Art. 29.  Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, is de vereniging ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gezamenlijke handtekening van de voorzitter van het bestuursorgaan en 2 andere bestuurders.

Voor bijzondere handelingen kan het bestuursorgaan één of meer gemachtigden aanduiden, al dan niet onder de bestuurders, die desgevallend individueel of gezamenlijk optreden. De gemachtigde treedt op binnen de perken en de grenzen van het bijzonder mandaat, zoals bepaald door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan een orgaan van dagelijks bestuur aanstellen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vereniging, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Hun mandaat kan ten allen tijde worden ingetrokken door een beslissing van het bestuursorgaan of vrijwillig opgegeven worden door een schrijven te richten aan het bestuursorgaan.

Het dagelijks bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. Het dagelijks bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van de dagelijkse bestuurders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige dagelijkse bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen worden buiten beschouwing gelaten.

Voor de externe vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur betreft, is de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigd door een individueel optredende dagelijkse bestuurder.

De mogelijkheid bestaat er ook in dat het dagelijks bestuur door één dagelijks bestuurder wordt uitgeoefend.

BENOEMING & ONTSLAG

Art. 30. De leden van het bestuursorgaan worden door de algemene vergadering benoemd bij  gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden en zijn te allen tijde door de algemene vergadering met dezelfde meerderheid afzetbaar.

Het mandaat wordt aan een natuurlijke persoon toegekend, die als zelfstandige lid is of werkzaam moet zijn bij een lid. Elk lid kan op de algemene vergadering maximaal één kandidaat-bestuurder voorstellen en aldus één mandaat zetelend hebben in het bestuursorgaan. De algemene vergadering is bevoegd om de financiële voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een bestuurder wordt toegekend en uitgeoefend.

Het mandaat van de bestuurders loopt voor een periode van 3 jaar. Bestuurders zijn onbeperkt herbenoembaar.

Art. 31. De hoedanigheid van lid van het bestuursorgaan gaat verloren indien het lid van  de vereniging op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, zijn hoedanigheid van lid van de vereniging verliest ingevolgde één van de in artikelen 13, 14 en 15 van deze statuten vermelde oorzaken, of indien de bestuurder niet langer werkzaam is bij een werkend lid. Deze hoedanigheid gaat eveneens verloren door het verstrijken van de duur van de benoeming en door ontslag, al dan niet vrijwillig, uit het bestuursorgaan. Een bestuurder kan vrijwillig ontslag nemen door een schrijven te richten aan het bestuursorgaan.

Bij het openvallen van een mandaat van een bestuurder kan de algemene vergadering na het vacant worden ervan, overgaan tot de aanstelling van een nieuwe bestuurder, overeenkomstig de bepalingen in artikel 30. Het is niet mogelijk voor de overblijvende bestuurders om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

BIJEENROEPING

Art. 32. Het bestuursorgaan vergadert telkens dit gewenst is, op uitnodiging van de voorzitter of op verzoek van twee bestuurders.

Art. 33. Alle bestuurders worden ten minste 15 dagen vóór de vergadering van het bestuursorgaan uitgenodigd op deze vergadering. De uitnodiging gebeurt bij gewone post, fax of email en bevat de dag, het uur, de plaats en de agenda van de bijeenkomst van bestuursorgaan.

In geval alle bestuurders akkoord zijn, kan er een oproeping op kortere termijn plaatsvinden.

BERAADSLAGING

Art. 34. Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter. In afwezigheid van de voorzitter, wordt de bijeenkomst voorgezeten door een aanwezige bestuurder, aangeduid bij aanvang van de bijeenkomst.

Ieder lid van het bestuursorgaan heeft het recht zich bij schriftelijke volmacht te laten vertegenwoordigen door een ander lid van het bestuursorgaan. Een lid kan drager zijn van meer dan één volmacht.

Elk lid van het bestuursorgaan beschikt over één stem.

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt, waarbij een bestuurder een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vereniging, moet de betrokken bestuurder dit meedelen aan de andere bestuurders vóór het bestuursorgaan een besluit neemt.

De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan over deze beslissingen of verrichtingen, noch aan de stemming in dat verband. Heeft de meerderheid van de bestuurders een belangenconflict, dan wordt de beslissing of verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd, waarna het bestuursorgaan, na goedkeuring door de algemene vergadering, ze verder mag uitvoeren.

De regeling inzake belangenconflicten geldt niet wanneer de beslissingen van het bestuursorgaan betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

Art. 35. Het bestuursorgaan kan slechts op geldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer ten minste de helft van de bestuurders op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit aanwezigheidsquorum op een eerste vergadering niet wordt bereikt, wordt de beslissing uitgesteld tot een volgende vergadering.

Art. 36.  De besluiten worden genomen bij een gewone meerderheid van stemmen uitgebracht door de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders. Onthoudingen en ongeldige stemmen gelden niet als uitgebrachte stem. In afwijking hierop is bij staking van stemmen de stem van de voorzitter van het bestuursorgaan doorslaggevend.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen de besluiten van het bestuursorgaan bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van enig statutair uitgesloten besluit.

De genomen besluiten worden genotuleerd in het verslag van de volgende bijeenkomst. Hierbij worden ook de motieven opgenomen die de keuze voor de schriftelijke besluitvorming ondersteunen.

BEKENDMAKING

Art. 37. Van elke vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter van de bijeenkomst en door de bestuurders die er om verzoeken.

De notulen worden bewaard in een daartoe bestemd register op de zetel van de vereniging alwaar alle leden er kennis van kunnen nemen.

Art. 38.   Iedere benoeming, ontslag of herroeping van een bestuurder dient gepubliceerd te worden  in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dit geldt ook voor iedere wijziging van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen.

TITEL VI – JAARREKENING – CONTROLE

BOEKJAAR

Art. 39. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Uitzonderlijk begint het eerste boekjaar op de dag waarop de vereniging rechtspersoonlijkheid verwerft en eindigt op 31 december van ditzelfde jaar.

JAARVERGADERING

Art. 40. De jaarrekening van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgende boekjaar worden jaarlijks ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering.

De jaarrekening wordt opgemaakt overeenkomstig de artikelen 3:47 t.e.m. 3:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Na de goedkeuring van de jaarrekening en de begroting spreekt de algemene vergadering zich uit over de kwijting aan de bestuurders en, desgevallend, aan de commissarissen.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in 2021.

Art. 41. Het bestuursorgaan draagt er zorg voor dat de jaarrekening binnen de dertig dagen na de goedkeuring neergelegd wordt op de griffie van de ondernemingsrechtbank waar het verenigingsdossier van de vereniging gehouden wordt, of indien dit vereist is door de wet, de Nationale Bank van België.

TITEL VII – ONTBINDING EN VEREFFENING

Art. 42. Behoudens in de gevallen van gerechtelijke ontbinding en van ontbinding van rechtswege,  kan alleen de algemene vergadering besluiten tot een ontbinding van de vereniging overeenkomstig de procedure bepaald in artikelen 2:109 t.e.m. 2:138 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De ontbinding van de vereniging kan door elk lid worden voorgesteld.

In geval van ontbinding van de vereniging zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen en zijn/ hun bevoegdheden bepalen.

Art. 43. Het netto-actief, dat na de vereffening van de schulden en aanzuivering der lasten overblijft wordt overgedragen aan een vereniging met een gelijkaardig doel en voorwerp als dit van de vereniging. De algemene vergadering die tot de ontbinding besluit, zal aanduiden welke vereniging het vereffeningssaldo zal ontvangen. Bij ontstentenis van een beslissing van de algemene vergadering over de bestemming van het vereffeningssaldo, wordt deze bestemming bepaald door de vereffenaar(s).

TITEL VIII – ALGEMEENHEDEN

Art. 44. Bij betwisting omtrent de statuten en in het algemeen voor alles wat niet in deze statuten uitdrukkelijk is voorzien, wordt verwezen naar de relevante bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Art. 45. Het bestuursorgaan kan voor de toepassing van onderhavige statuten, een intern reglement opstellen, dat niet in strijd mag zijn met deze statuten, en dat door de algemene vergadering moet worden goedgekeurd.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de leden meegedeeld. De laatste goedgekeurde versie van het intern reglement bevindt zich op het zeteladres van de vereniging.

Art. 46. De huidige statuten zijn opgemaakt in het Nederlands en in het Frans.

Aldus aangenomen op de oprichtingsvergadering van 2 april 2020, Te Schaarbeek,

A&S Stonefish bvba, hier vertegenwoordigd door Ingrid Chalmet

ABESCO CONTRACTS bvba, hier vertegenwoordigd door Aart Vandebroek

ABL PROLAB bvba, hier vertegenwoordigd door Cindy Delens

ASPER bvba, hier vertegenwoordigd door Raoel Peeters

a-ULaB bvba, hier vertegenwoordigd door Bernard Hermans

BE-CONSULT bvba, hier vertegenwoordigd door Bavo Bakelants

FIBRECOUNT nv, hier vertegenwoordigd door Alain Jeger

IBEVE vzw, hier vertegenwoordigd door Jan Van Bouwel

SGS Belgium NV, hier vertegenwoordigd door Paul Caers

TRANSLAB ENVIRONMENTAL CONSULT nv, hier vertegenwoordigd door Tino Braeckman