Algemene voorwaarden

1. DEFINITIE

Onderhavige voorwaarden bepalen de wederzijdse verplichtingen van de contracterende partijen in verband met de door onze diensten uitgevoerde prestaties.

2. WERKZAAMHEDEN

Onze interventies hebben tot voorwerp de interne en/of externe prestaties, de benodigdheden en de onkosten die wij nodig achten voor de goede uitvoering van de programma’s. hetzij tussen de partijen overeengekomen, hetzij door ons voorgesteld of aanvaard.

2.1 Uitvoeringsvoorwaarden

2.1 De aanvragen tot interventies samen met alle en/of administratieve inlichtingen, nodig voor de voorbereiding van de interventie, moeten ons tijdig bereiken, zodat het werk correct voorbereid wordt.
2.2 Aan onze afgevaardigden warden alle faciliteiten verleend om hen toe te laten hun opdracht behoorlijk te vervullen. Deze afgevaardigden worden door ons aangeduid. Als onze afgevaardigden onder druk gezet warden met het oog op de beïnvloeding van de resultaten, houden wij ons het recht voor om de werkzaamheden onmiddellijk te staken.
2.3 De prestaties worden slechts uitgevoerd in omgevingsvoorwaarden die een correcte uitvoering van de opdracht mogelijk maken : temperatuur, verlichting, bescherming tegen weersinvloeden, verzekering van confidentialiteit, arbeidsveiligheid en —hygiëne in het algemeen.
2.4 De constructeur en/of de gebruiker nemen op regelmatige en doeltreffende wijze de controles die te hunnen laste vallen waar.
2.5 Iedere wijziging van het materiaal van aard de kenmerken ervan inzake veilig gebruik te wijzigen, moet voor een controle aan onze afgevaardigden gemeld worden.

3. VERBINTENISSEN VAN DE PARTIJEN-AANSPRAKELIJKHEID

3.1 De partijen verbinden zich ertoe hun verplichtingen na te komen overeenkomstig de onderhavig algemene voorwaarden en de clausules van de bijzondere overeenkomst die afgesloten werd.
3.2 Behoudens bijzondere overeenkomst, beperken onze prestaties zich tot de interventies waarvoor uitsluitend de erkende, geaccrediteerde of genotificeerde controle-instellingen of laboratoria bevoegd zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het oneigenlijk gebruik van onze rapporten en verslagen.
3.3 De opdrachtgever verbindt zich ertoe zich onze naam niet in verband te leggen met zijn handelsreclame zonder onze schriftelijke toestemming.
3.4 Een vertraging in de uitvoering van onze opdrachten om welke reden ook, geeft niet het recht schadevergoeding en interesten te eisen.
3.5 Op straffe van onontvankelijkheid en verval, dient elke klacht bij aangetekend schrijven ingediend te worden binnen de 30 dagen na vaststelling van de tekortkoming en uiterlijk ten laatste binnen de 6 maanden na het einde van de interventie.

4. TOEPASSELIJK RECHT

Alle geschillen worden beslecht voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel/Halle/Vilvoorde, al naargelang waar de ingeschreven firma haar maatschappelijke zetel heeft.